WellDental fogászat - Budapest

+3630/217-0-216
1052 Budapest, Párizsi utca 1. 1/6

Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztató célja, tartalma

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelővel egészségügyi ellátotti jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Ön) személyes adatait Adatkezelő miként kezeli, használja fel és védi.

A személyes adatok kezelésére AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet avagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) irányadó.

Jelen tájékoztatás az Általános adatvédelmi rendelet 13. cikke alapján történik.

Adatkezelő személye

Dorogon: Geiszelhardt Med.Dent. Bt. (székhely: 2081 Piliscsaba, Szent László király u. 51.; adószám: 24620798-1-13, cégjegyzékszám: 13-06-028722, e-mail cím: gmeddent@gmail.com)

Budapesten: Spirit Dental Kft. (székhely: 1052 Budapest, Párizsi utca 1. 1.em. 6.; adószám: 25807196-1-41, cégjegyzékszám: 01-09-290206, e-mail cím: g.bence87@gmail.com)

Adatkezelések célja

1. Egészségügyi ellátotti jogviszony céljából történő adatkezelés
Adatalany: gazdasági társasággal egészségügyi ellátotti jogviszonyban álló természetes személy

Kezelt adatok köre:

  • Személyazonosító adat:
  • a családi és utónév,
  • leánykori név,
  • a nem,
  • a születési hely és idő,
  • az anya leánykori családi és utóneve,
  • a lakóhely, a tartózkodási hely,
  • a társadalombiztosítási azonosító jel
  • a telefonszám
  • az e-mail cím
  • Egészségügyi adat:
  • az elvégzett beavatkozásról feljegyzés készül
  • az esetleges érzékenység egyes gyógyszerekre vagy anyagokra rögzítésre kerül
  • fogászati szempontból jelentős betegség rögzítésre kerül

Adatkezelés jogalapja:

  • II. Általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) és 2 (h) alapján,
  • Illetve a 6. cikk (1) c) pontja alapján, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az alábbi jogszabály alapján:
  • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2.§ (a) alapján.

Adatkezelés időtartama

  • A kezelt adat jellegétől függően a 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint,5 és 50 év közötti időtartamig jogosult kezelni a személyes adatot ellátó.

  Adatközlés hiányában: Az Ön adatszolgáltatásának / adatainak tárolása hiányában egészségügyi ellátotti jogviszony nem tud létrejönni, ellátásban – a sürgősségi ellátáson kívül – részesülni nem tud, így ezeknek a minimális adatoknak a tárolása szükséges.

 • Adatok törlése: A személyes adatokat a fent részletezettek szerint – jogszabályi előírás alapján – legfeljebb 5-50 évig lehet megőrizni, (kivétel: jogvita esetén, mely esetén a jogvita lezárultának időpontjáig) ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
 • Tiltakozáshoz való jog: Önt megilleti a tiltakozás joga személyes adatainak tárolása ellen az Adatkezelőnek írásban rögzített üzenet útján.

2. Az Ön jogai

Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az Ön jogai az alábbiak:

 • Az Ön hozzáférési joga: Ön az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adataihoz és különösen az alábbi információkhoz:
  • kezelt adatok kategóriái,
  • adatkezelés célja,
  • harmadik személynek történő adattovábbítás, ha már erre sor került, vagy ha a jövőben várhatóan sor fog kerülni erre,
  • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
  • az Ön egyéb személyes adatival kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek.
 • Az Ön helyesbítés iránti joga: Pontatlan, vagy hiányos személyes adatok esetén Ön jogosult adatainak helyesbítését kérni.
 • Az Ön törléshez való joga: Ön kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelési cél teljesült, vagy tiltakozik jogos érdekből folyó adatkezelés ellen, vagy jogellenes adatkezelés történt, vagy jogszabály alapján a személyes adatok törlésének van helye.
 • Az Ön adatkezelés korlátozásához való joga: Ön jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés pontatlan, jogellenes, szükségtelen, illetve az adatrögzítési célt túllépi, illetve az adatkezelés ellen történő tiltakozás esetén. Korlátozott adatkezelés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat tárolni jogosult, kivéve, ha az adatkezelés hozzájárulásával történt, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges, vagy azt közérdek indokolja.
 • Az Ön adathordozhatósághoz való joga: Ön jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Az Ön tiltakozáshoz való joga: Ön jogosult arra, hogy az Ön által megjelölt okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek vagy közérdek jogalapján történő kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekéivel, jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben: Ön jogosult kérni, hogy az automatizált adatkezelésen alapuló döntés – ide értve a profilalkotást is – hatálya ne terjedjen ki Önre, kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, illetve, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést jogainak, érdekeinek védelme mellett. E körben joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
 • Kártérítéshez való jog: Amennyiben az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként Ön vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult.

3. Kérelem adatkezelő általi elbírálása

Az Adatkezelő a fenti jogainak érvényesítésével kapcsolatban előterjesztett kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül érdemben megvizsgálja és tájékoztatja a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számol fel Adatkezelő, vagy megtagadja a kért intézkedést. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

4. Panasz

Az Adatkezelővel szemben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.), illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A felügyeleti hatóság döntésével vagy annak hiányával szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

5. Beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön adatainak biztonsága érdekében, ezért a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazza. Az elektronikusan tárolt adatokhoz csak azonosítás után és személyes jelszóval lehet hozzáférni, papír alapon tárolt adatok zárható helyen kerülnek elhelyezésre, amelyhez kulccsal a hozzáférési joggal rendelkező felelős rendelkezik. Adattovábbításnál szükséges mértékben álnevesítést alkalmazunk.

6. Egyéb tájékoztatások

Az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szereplő személyes adatot az Adatkezelő részére ne adjon meg. Ha egyéb személyes adat megadására van szükség, arról az Adatkezelő eseti tájékoztatást fog nyújtani.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz a dorogi gmeddent@gmail.com , vagy a budapesti g.bence87@gmail.com e-mail címen.

Amit nyújtunk

 • Esztétikai fogászat
 • Parodontológia (fogágybetegségek ellátása)
 • Szájsebészet
 • Fogszabályozás
 • Gyermekfogászat
 • Terhes kismamák fogászati gondozása
 • Prevenció
 • Betegkövetés, kontrollvizsgálatok

Rendelőinkben az adatkezelésről fogászati ellátást megelőzően bővebb tájékoztatást is adunk.

Budapest, 2018.

Szolgáltatásaink

A diagnózistól egészen a kontrolvizsgálatokig.

Olvass tovább

Munkatársaink

Szakorvosaink és asszisztenseink az Ön ...

Olvass tovább

Újra nyitva vagyunk!

Kedves Pácienseink!

Valamennyi fogorvosi szolgáltatásunk újra elérhető!
A maximális higiéniai előírásoknak megfelelve várunk mindenkit szeretettel!
Maradjunk elővigyázatosak, figyeljünk egymásra, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk!

Időpontért érdeklődjenek a központi +3630/217-0-216 telefonszámunkon.

/További aktuális információkért látogassanak el Facebook és Instagram oldalainkra, ahol szintén tartjuk a kapcsolatot Önökkel./

Jó egészséget kívánunk!

A WellDental csapata

Olvass tovább

Miért a WellDental?

Morbi tortor interdum in ultrices magna non sapien varius sollicitudin. Pellentesque tincidunt lacinia justo, ac convallis turpis rhoncus ut. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

 • Responsive layout and attractive functional design
 • Touch enabled sliders and image overlays for an optimized mobile and tablet experience
 • 30+ HTML pages, and you can easily create your own ones
 • Fully functional contact and comment forms
 • Complete documentation included